Szkolenia

SZKOLENIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Zapraszamy na szkolenia z zakresu ochrony środowiska. Szkolenia przeprowadzamy stacjonarnie w salach szkoleniowych na terenie Łodzi, wybierając miejsca z łatwym dostępem komunikacyjnym.
Jednak na Państwa specjalne życzenie jesteśmy gotowi zorganizować je również w siedzibie Państwa firmy lub innym wskazanym miejscu.

Oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Szkolenie to kierowane jest do urzędników administracji publicznej oraz przedsiębiorców planujących rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności, które wiązało się będzie z koniecznością wykonania oceny oddziaływania na środowisko. Celem szkolenia jest wskazanie najważniejszych aspektów ustawy OOŚ oraz jej wpływu na proces przygotowania inwestycji budowlanej.

 • kwalifikacja przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • badanie kompletności wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • podstawowe elementy karty informacyjnej przedsięwzięcia,
 • treść raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • wariantowanie przedsięwzięć,
 • strony postępowania oraz organizacje na prawach strony,
 • udział społeczeństwa w ocenach oddziaływania na środowisko,
 • kluczowe elementy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • doręczenie, ogłoszenie i udostępnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu,
 • ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000,
 • administracyjne kary pieniężne i egzekucja decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko.

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Szkolenie to kierowane jest do urzędników administracji publicznej oraz innych podmiotów opracowujących plany, programy, strategie wymagające przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Celem szkolenia jest wskazanie najważniejszych aspektów ustawy OOŚ, od których zależne jest sprawne i skuteczne wdrożenie dokumentów planistycznych.

 • projekty dokumentów wymagające przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania,
 • odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania,
 • prognoza oddziaływania na środowisko,
 • obowiązek dokonania uzgodnień zakresu prognozy,
 • opiniowanie projektu dokumentu,
 • udział społeczeństwa w strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
 • warunki przyjęcia dokumentu.

Gospodarka odpadami

Szkolenie to kierowane jest do przedsiębiorców planujących rozpocząć lub prowadzących działalnością związaną z wytwarzaniem, przetwarzaniem czy zbieraniem odpadów. Podczas szkolenia poruszone zostaną zarówno aspekty prawne tego typu działalności, w tym wymogi ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej.

 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
 • prowadzenie ewidencji odpadów (BDO) i sprawozdawczość,
 • wymogi ochrony środowiska w gospodarce odpadami,
 • organizacja miejsc magazynowanie odpadów,
 • wymogi ochrony przeciwpożarowej w gospodarce odpadami,
 • produkt uboczny i utrata statusu odpadów,
 • przepisy karne i administracyjne kary pieniężne.

W naszej ofercie nie ma szkolenia, które Państwa interesuje? Bardzo prosimy o kontakt – wspólnie ustalimy zakres interesującego dla Państwa szkolenia.

Wszyscy dotychczasowi uczestnicy naszych szkoleń pozytywnie ocenili zarówno samą organizację szkoleń jak i ich poziom merytoryczny!

Poniżej przykładowe opinie naszych Klientów po zakończonych szkoleniach!

Zdecydowanie polecam szkolenie prowadzone przez ECO SIDE s.c.
Bardzo dobra czytelność prezentacji i w pełni zrealizowany program szkolenia!
Prowadzący bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, udzielił odpowiedzi na każde dodatkowe pytanie, był otwarty na dyskusję i omawianie konkretnych przypadków występujących w praktyce.

Poniżej kilka zdjęć z naszego ostatniego szkolenia!