Inwentaryzacje dendrologiczne i przyrodnicze

INWENTARYZACJE DENDROLOGICZNE I PRZYRODNICZE

Dla inwestorów, deweloperów, architektów oraz jednostek samorządu terytorialnego na terenie całego kraju firma ECO SIDE przeprowadzi inwentaryzację przyrodniczą i dendrologiczną. W skład naszego zespołu wchodzą eksperci z różnych dziedzin przyrodniczych, dzięki którym oferowana przez nas dokumentacja będzie przygotowana rzetelnie i kompleksowo. Inwentaryzacje opracowywane są na podstawie szczegółowych badań terenowych z wykorzystaniem technik lokalizacyjnych i mapowania.

Inwentaryzacja dendrologiczna
Inwentaryzacja dendrologiczna to dokładny spis drzewostanu znajdującego się na obszarze potencjalnej inwestycji. Dokument zawiera informacje o liczbie drzew oraz powierzchni krzewów na danym obszarze wraz z rozpoznaniem ich gatunków. Ponadto ekspertyza ta zawiera informacje na temat obwodu pnia, wysokości, rozpiętości korony drzew, a także przedstawia w sposób graficzny rozmieszczenie okazów w terenie. Tak przygotowany dokument umożliwia wskazanie zaistniałych kolizji drzew lub krzewów z planowaną inwestycją. Czas przygotowania inwentaryzacji dendrologicznej zależny jest w największej mierze od powierzchni przeznaczonej do zinwentaryzowania, specyfiki terenu, a także od charakteru występującej zieleni.

Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby KIP
Inwentaryzacja przyrodnicza jest efektem prac terenowych przeprowadzanych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego w miejscu potencjalnej inwestycji. Pozwala ona na analizę wpływu planowanej inwestycji na istniejące zagospodarowanie terenu.
Inwentaryzacja przyrodnicza zawiera również analizę terenu inwestycji oraz terenów przyległych pod kątem występowania form ochrony przyrody lub obszarów cennych przyrodniczo.

Inwentaryzacja przyrodnicza jako załącznik do raportu OOŚ
Jest to ekspertyza opisująca walory przyrodnicze wybranego obszaru, takie jak gatunki roślin, zwierząt, grzybów, zbiorowiska roślinne pozwalająca określić bioróżnorodność danego terenu. Dokument przedstawiający wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem zastosowanych metod badawczych oraz wizualizacją kartograficzną stanowi załącznik do raportu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej wymagane jest m.in. przy realizacji inwestycji wielkoobszarowych (o dużej skali), ale też dla inwestycji planowanych na obszarach cennych przyrodniczo, w tym objętych formami ochrony przyrody.

Eksperci ECO SIDE

ECO SIDE dysponuje zespołem ekspertów z różnych dziedzin nauk przyrodniczych, których wiedza niezbędna jest do opracowania tego typu dokumentacji. Dzięki temu gwarantujemy, że wykonana przez nas dokumentacja spełni oczekiwania Państwa oraz urzędu wydającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.