Gospodarka odpadami

GOSPODARKA ODPADAMI

Gospodarkę odpadami reguluje w Polsce przede wszystkim ustawa o odpadach. Przedsiębiorcy chcąc rozpocząć działalność w zakresie zbierania, przetwarzania lub magazynowania odpadów zobowiązani są do spełnienia szeregów wymagań prawnych.
ECO SIDE dysponuje kadrą umożliwiającą całościowe przygotowanie dokumentacji – począwszy od wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, poprzez operat ochrony przeciwpożarowej, po kompletny wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów.

Zezwolenie na zbieranie odpadów
Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów to dokument zawierający podstawowe informacje na temat rodzajów odpadów planowanych do zbierania, miejsc i sposobu ich magazynowania, stosowanych metod zbierania i sposobu gospodarowania nimi oraz kalkulację wysokości zabezpieczenia roszczeń. Integralną częścią wniosku dla odpadów palnych jest operat ochrony przeciwpożarowej.
Uzyskanie decyzji – zezwolenia na zbieranie odpadów, jest konieczne do rozpoczęcia działalności z zakresu zbierania i/lub przetwarzania odpadów.

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów zawiera podstawowe informacje na temat rodzajów odpadów planowanych do przetwarzania, miejsc i sposobu ich magazynowania, stosowanych metod przetwarzania i sposobu gospodarowania nimi oraz kalkulację wysokości zabezpieczenia roszczeń. Integralną częścią wniosku dla odpadów palnych jest operat ochrony przeciwpożarowej.
Uzyskanie decyzji – zezwolenia na przetwarzanie odpadów, jest konieczne do rozpoczęcia działalności z zakresu przetwarzania odpadów.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Eksploatacja instalacji powodująca wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne w ilościach przekraczających progi określone w ustawie Prawo ochrony środowiska wymaga uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. W tym celu do odpowiedniego organu administracji należy złożyć wniosek o wydanie wyżej wymienionego pozwolenia. Dokument ten zawiera opis instalacji i prowadzonej działalności, wyszczególnienie rodzajów wytwarzanych odpadów, opis miejsca i sposobu magazynowania oraz sposobu gospodarowania nimi. Integralną częścią wniosku dla odpadów palnych jest operat ochrony przeciwpożarowej.